این استاد دانشگاه بر این باور است که نظام سیاسی فعلی ایران نه‌ تنها به هیچ‌وجه پوشالی نیست بلکه مشابه خود جامعه ایران خاصیت جنبشی داشته و توانایی بسیج گسترده نیروها را هم دارد.