واحد مطالعات گروه رسانه‌ای دنیای اقتصاد این سوال را در حضور موسی غنی‌نژاد اقتصاددان، محمود کاشانی حقوقدان و فرزند آیت الله کاشانی و داریوش رحمانیان دانشیار گروه تاریخ دانشگاه تهران، روی میز نقد برده است.

نسخه کامل را اینجا ببینید.