«مجتبی لشکربلوکی» به عنوان پژوهشگر توسعه، مدرس مدیریت استراتژیک و نویسنده کتاب «استراتژی توسعه ایران» در گفتگو با اکوایران داستان توسعه نیافتگی ایران را از نگاه این دو علم بررسی و تشریح کرد چه عوامل جغرافیایی و تاریخی در عقب ماندگی ایران دخیل بودند.