روابط ایران و کویت هم خیلى تنش خاصى را تجربه نکرده اما آنگونه که باید در حوزه تجارت، مناسبات طرفین توسعه نیافته است. محمد ایرانى، سفیر سابق ایران در کویت دلیل این مسئله را تحریم هاى آمریکا علیه ایران عنوان کرد و گفت دولتمردان کویت در حوزه بازرگانى خیلى اهل ریسک نیستند؛ 

این در حالى است که هر طرفى بخواهد در این شرایط با ایران وارد مناسبات تجارى شود باید تا حدى ریسک پذیر باشد. وى افزود کویتى ها ترجیح مى دهند سیاست حفظ وضع موجود را دنبال کنند.