نیاز مردم را از طریق نرم‌افزارهای موبایلی تامین می‌کنیم.

صرفه جویی کنید و اعتبار طلا بگیرید و می‌توان اینگونه مردم را در اقتصاد شریک کرد.

از ابتدای دولت خدمت نفری ۲۲ میلیون یارانه انرژی به اعتبار طلا داده خواهد شد.

فقر مطلق از ابتدا ریشه کن می‌شود.

معتقدیم اعتبار طلا را به جای یارانه به مردم ارائه دهیم.

یارانه باید به کل زنجیره داده شود و با قبل مصرف کننده تسویه شود.

رایگان کردن هزینه‌ها و درمان خانم‌های باردار و افراد مسن و همچنین افراد زیر ۷ سال به صورت پلکانی.

یکپارچه‌سازی اطلاعات، نسخه الکترونیک، نظام ارجاع، سطح بندی خدمات.

شورای عالی سلامت به مسئولیت ریاست جمهوری نیاز است تا همه دستگاه‌ها را مکلف کند در این مسیر گام بردارند.

موضوع دارو، این مسئله با دستور حل نمی‌شود. ظرفیت داخلی موجود است و نگاه کارشناسی نیازمند است.

موضوع فساد و زیرمیزی امر قطعی است.

اصلاح بیمه‌ها امر قطعی است.