افزایش نقش مردم در اقتصاد

اصلاح نظام اداری

درآمد کشور دو تا چهار درصد پرتی دارد که معادل چند میلیارد دلار است و باید اصلاح شود

دولت نباید مردم را به عنوان یک قلک ببیند