تحقق رشد اقتصادی هشت درصدی به شرط شناسایی ظرفیت‌های کشور

استفاده از فناوری به منظور افزایش بهره‌وری که موجب رشد اقتصادی می‌شود

مالیات می‌تواند منبع درآمد باشد ولی ابزاری برای سیاست‌گذاری و ایجاد عدالت است

ایجاد نظام مالیاتی درست و کارآمد