بازار اولیه باید اصالت بیدا کند و بازار ثانویه فقط نقش نقد شوندگی براى بازار اولیه ایفا کند