این اظهارنظر تا چه اندازه صحیح است؟ کاربران فضای مجازی چه تصوری درباره پزشکیان دارند؟ آیا اینستاگرامی‌ها واکنششان مثبت بود؟ در این ویدئو با استناد به داده‌های فضای مجازی دیتاک واکنش‌ها به رییس جمهور منتخب را بررسی کردیم.