از جمله به‌کار بردن عبارت "جامعه آذری" یا مطرح کردن برخی اتهامات علیه دولت ایران. آیا علی‌اف از بیان این اظهارات و ادعاها اهدافی را دنبال می‌کند؟

مشروح گفتگو را در یوتیوب ببینید.