مجید شاکری پژوهشگر اقتصادی معتقد است:حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی به دلیل اینکه بخشی از یک بسته نبود، ما را با یک تلاطمات سیاستی متعدد به ویژه در حوزه تورم احساس شده دهک‌های پایین مو.اجه کرد.

وی با بیان اینکه برای مقابله با شرایط تورمی، دست فرمان کسانی که رویکرد اقتصادی تثبیتی داشتند، مورد توجه سیاستگذار قرار گرفت، افزود: دولت وقتی می‌دید که در طول زنجیره تولید با مشکل مواجه شده راه حل تثبیت‌گران سال ۷۴ را در پیش گرفت، بدون اینکه توجهی به تفاوت دوران داشته باشد.

شاکری بر این باور است:البته این تثبیت با مدلی که طراحان در ذهن داشتند، تفاوت داشت و وارد فضای ایجاد کمپین در حوزه تثبیت نرخ ارز شدیم.