او افزود: علت واقعی حرکت نرخ ارز، حجم نقدینگی‌ است. اگر رشد نقدینگی نداشتیم، سایر متغیرهای اقتصادی با سیاست گذاری مناسب قابل کنترل است.

عضو هیات مدیره تامین سرمایه بانک مسکن ادامه داد: در یک ماه‌گذشته با سیاست نرخ سپرده، حبس پول در سیستم بانکی رخ داد. سیاستی که باید همواره اجرا شود.

رستگار گفت: نزدیک ۹۹ درصد از حجم نقدینگی در بانک‌هاست و باید حرکت پول و شبه پول را در شبکه بانکی کنترل کنیم.