حال سوال این است که در گزارش رشد اقتصادی منظور از ساختمان چیست؟ آیا رشد منفی بخش ساختمان ناشی از کاهش هزینه های عمرانی دولت است یا سرمایه گذاری بخش خصوصی در مسکن هم سقوط کرده است؟

ابوالفضل خاوری نژاد، مدیر کل پیشین آمارهای اقتصادی بانک مرکزی در گفتگو با اکوایران، ضمن پاسخ به این سوالات، می گوید توافق احتمالی، بازار مسکن را به یک رونق نسبی وارد می کند.