به گزارش اکوایران ،برخی از کارشناسان حوزه شهرسازی درخصوص تصمیم گیری های تازه در کمیسیون ماده 5 هشدار داده اند. به گفته آنها برخی از مصوبات کمیسیون ماده 5 در تضاد با سیاست ها و کلیات طرح جامع است و معتقدند مدیران شهری به نوعی از کمیسیون ماده 5 سو استفاده می کنند . وظیفه کمیسیون 5 تغییر و تصویب طرح های تفصیلی است. البته چنانچه « تغییرات نقشه های تفصیلی اگر بر اساس طرح جامع شهری مؤثر باشد باید به تأیید مرجع تصویب کننده طرح جامع (شورای عالی شهر سازی و معماری ایران یا مرجع تعیین شده از طرف شورای عالی) برسد.» البته به تعبیر عامیانه مراجعین به شهرداری، کمیسیون ماده 5 تغییر کاربری است . در این سال ها بسیاری از بارگذاری های خارج از طرح تفصیلی و تغییر پهنه ها بر خلاف طرح های بالا دستی با مجوز این کمیسیون داده شده است .

به تازگی کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران طرحی را تهیه و تدوین کرده است که در صورت تصویب در صحن علنی شورای شهر مانعی برای تصمیم گیری های خطرآفرین برای شهر است . براساس طرح شورای شهر تهران مصوبات کمیسیون ماده 5 در سامانه شفافیت قرار گرفته ومیان حقوق عمومی شهر و فردی تعادل برقرار می شود .

همچنین منفعت شهرداری از مصوبات این کمیسیون مشخص خواهد شد ایجاد تعادل و توازن میان منافع عمومی و خصوصی، ایجاد شفافیت و محاسبه پذیر شدن مصوبات کمیسیون ماده ۵ و ایجاد وحدت رویه در فرآیندهای بررسی پرونده ها در این کمیسیون سه سرفصل اصلی این طرح است .

در جزییات این طرح آمده است که کمیسیون ماده ۵  به عنوان یکی از بسترهای تصمیم گیری در خصوص منافع عمومی و خصوصی نیازمند توجه ویژه به حفاظت از منافع عمومی شهر است وبا توجه به اینکه مدیریت شهری مسئولیت صیانت از منابع شهر و منافع شهروندان را برعهده دارد و با توجه به اینکه هدف از طرح جامع و تفصیلی برقراری نظام توزیع عادلانه حقوق در شهر است  جهت ایجاد هر گونه  تغییر در طرح و چارچوب توسعه شهر شهرداری تهران موظف است رویکردها و اقدامات زیر را اجرایی کند:

ایجاد تعادل و توازن میان منافع عمومی و خصوصی

در طرح های پیشنهادی تاکید شده است که درتدوین شیوه نامه تهیه گزارش‌های توجیهی پرونده های کمیسیون ماده ۵ مبتنی بر نظام متعادل منافع عمومی و خصوصی که موارد زیر را در برگیرد:

تعیین انتفاع مالک  توسط مشاور،تعیین انتفاع مالی ایجاد شده برای شهرداری مبتنی بر آخرین مصوبات ملاک عمل شورای شهر تهران به صورت سیستمی ،ارزیابی نفع و عدم  نفع غیرمالی (جمعیتی، حمل و نقل و ترافیک، کالبدی، کاربری، تاسیسات و زیرساخت ها و مدیریت بحران ایجاد شده برای شهر و شهرداری،مقایسه منافع عمومی و خصوصی توسط مشاور و ارائه در کارگروه فنی ، تهیه چگونگی بهره برداری از ظرفیت انتقال حق توسعه .

ایجاد شفافیت و محاسبه پذیر شدن مصوبات کمیسیون ماده ۵

 براساس طرح شورای شهر برای ایجاد شفافیت در مصوبات کمیسیون ماده 5 چهار تکلیف به شهرداری داده شده است از جمله ،مشخص کردن  تغییرات تراکمی و کاربری مصوب کمیسیون ماده ۵ در سامانه اطلاعات مکانی به صورت برخط با تغییر تحلیل تغییرات جمعیت، تعداد واحد ،مساحت کاربری ها در مقیاس های شهر منطقه تا ناحیه و محله ،نمایش مصوبات در سامانه تهران من به صورت مکانی و جداول اطلاعاتی، بارگذاری گزارش طرح امکان سنجی مورد درخواست پرونده ها در سامانه کمیسیون ماده ۵ ،انتشار گزارش تحلیلی سالیانه از مصوبات ماده ۵ با گونه بندی طرح موضوعی موضعی و پرونده‌های موردی در سامانه شفاف.

ایجاد وحدت رویه در فرایند بررسی پرونده ها

 در این بخش 9 وظیفه بر عهده شهرداری گذاشته شده که می توان به  تطبیق مجموعه قوانین موثر بر تصمیمات کمیسیون ماده ۵ از جمله قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی ،قانون فروش و انتقال پادگان ها و سایر اماکن نیروهای مسلح به خارج از حریم شهرها ،دستورالعمل اراضی ذخیره توسعه و نوسازی شهر تهران ،مصوبات وحدت رویه کمیسیون ماده ۵ با هر یک از پرونده ها پیش از طرح در کارگروه فنی و تهیه گزارش مربوطه، اخذ رای کمیسیون های قانونی از جمله رای کمیسیون ماده ۱۲، زمین شهری برای سیستمی کمیسیون ماده ۷ آیین نامه اجرای ماده یکم قانون حفظ و گسترش فضای سبز مطابق قوانین مرتبط با آن به صورت کامل و ارائه آمار مربوط به اطلاعات فرم الف و ب (درختان و محل قرارگیری آن) در گزارش ارائه شده به کمیسیون ،تدوین فهرست مدارک مورد نیاز انواع پروانه ها ،اصلاح حداقل مساحت و نوع کاربری در ارجاع پرونده به کمیسیون ماده 5،اخذ نظر اداره کل طرح های شهری و اعلام نظر سیستمی آن اداره به همراه نظر مشاور طرح تفصیلی شهر تهران در خصوص انواع پرونده ها با رویکرد نظام متعادل منافع عمومی وخصوصی،ایجاد سامانی کمیسیون ماده ۵ در بستر سامانه شهرسازی (سامانه طرح تفصیلی )،تهیه فرایند ثبت درخواست و تدوین شرایط ارسال پرونده به کمیسیون ماده ۵ از طریق سامانه شهرسازی شهروندی، فراهم سازی امکان اخذ نظر نخبگان و متخصصان در خصوص پرونده های موردی طرح های موضوعی و موضعی و ارائه نظرات در کمیسیون ماده ۵، اشاره کرد .