تا چه حد این دو طرف خط مشکل و تنش ایجاد کرده است؟ شخصا معتقدم ۸۰ تا ۹۰ درصد مهندسین مشاور در طرح های بعدی اینها را وارد محدوده می کنند و مجبور می شوند برای تامین نیازهای آنان تا ۱۰ برابر بیشتر هزینه کنند.