در ابتدای این جلسه میزان بودجه و ردیف های آن به صورت کلی بررسی شدند و سید جعفر تشکری هاشمی، رئیس کمیسیون عمران و حمل ونقل شورای شهر تهران با اشاره به لایحه بودجه سال 1403 شهرداری تهران گفت: باید تحلیل شود که بودجه 170 هزار میلیارد تومانی شهرداری تهران چه تأثیر اقتصادی در جامعه خواهد داشت و پیامد دریافت عوارض و تزریق نقدینگی در شهر چگونه است.

وی ادامه داد: لایحه بودجه را نباید مانند سال گذشته نگاه کرد  برخی از موضوعات دارای اهمیت بسزایی هستند و باید دید آیا توزیع همگن در بودجه صورت گرفته است یا خیر همچنین باید به عمق موضوعات توجه داشت  و از کارهای غیر ضروری دوری کرد. 

تشکری هاشمی با بیان اینکه بودجه ارائه شده واجد ایراداتی است که باید اصلاح شود گفت: نباید به بودجه سال آینده نگاه سطحی داشت بلکه باید توسط نخبگان و کارشناسان بصورت دقیق بررسی شود. 

جلسات رسیدگی به بودجه سال 1403 شهرداری تهران در کمیسیون عمران و حمل ونقل شورای شهر تهران تا زمان تصویب در صحن شورای شهر تهران ادامه خواهد داشت.