به گزارش اکوایران ،مدیریت شهری پایتخت با اکران طرح های تبلیغاتی«زنده باد درخت» از سوی شهرداری تهران در روزهایی که شهروندان تصاویر و فیلم های خود  از قطع درختان در سطح شهر را در رسانه های اجتماعی منتشر کردند یا در مقابل حصار کشی بخش هایی از بوستان قیطریه و لاله واکنش های خود را ابراز می کردند،تلاش داشت تا خودش را به عنوان حامی فضای سبز و درختان شهر تهران نشان دهد،ادعایی که البته چندان هم با اقبال از سوی شهروندان تهرانی مواجه نشد.  برای راستی آزمایی این ادعاهای شهرداری تهران به سراغ داده های بودجه شهرداری رفتیم تا ببینیم آیا نسبتی بین تامین مالی انجام شده با شعار زنده باد درخت وجود دارد یا خیر؟!

بهروز شیخ رودی؛کارشناس اقتصاد شهری با اشاره به مجموع منابع هزینه شده برای توسعه و مدیریت فضای سبز شهری در تهران از ابتدای دوره ششم به خبرنگار اکو ایران گفت: از ابتدای روی کار آمدن مدیریت شهری ششم تا پایان سال 1402 بر اساس اطلاعات بودجه مصوب،شهرداری در اجرای برنامه«توسعه و مدیریت فضای سبز شهری» که در برگیرنده کلیه اقدامات مدیریت شهری در توسعه و نگهداری بوستانها،فضای سبز،جنگل کاری و نیز هزینه های جاری سازمان بوستانها و فضای سبز شهری تهران می شود رقمی بالغ بر 8 هزار و 302 میلیارد تومان هزینه کرده است، این در حالی است که اعتبار مصوب و هزینه شده در طی سالهای دوره پنجم برای اجرای برنامه«توسعه و مدیریت فضای سبز شهری» برابر با رقم 4 هزار و 482 میلیارد تومان است، مطمئنا اگر با نگاه به رقم جاری یعنی بدون لحاظ تورم این عدد را با مجموع اعتبارات هزینه شده در دوره پنجم محاسبه کنیم با این مساله که اعتبارات رشد پیدا کرده است مواجه می شویم، اما اگر اعتبارات هزینه شده در دوره پنجم و دوره ششم را با اعمال تورم یعنی با قیمت ثابت سال 1396 مورد بررسی و مقایسه قرار دهیم می بینیم که در مجموع سالهای دوره پنجم به قیمت ثابت سال 1396 اعتباری بالغ بر 2 هزار و 824 میلیارد تومان هزینه شده است و این رقم از ابتدای دوره ششم تا پایان سال 1402 به قیمت ثابت سال 1396 تنها برابر با 1 هزار و 597 میلیارد تومان بوده است. در حقیقت با خارج کردن اثر تورم در رشد نمایی و ظاهری عدد اعتبارات هزینه شده در دو دوره پنجم و ششم و سپس مقایسه آنها باهم می بینیم که اعتبارات هزینه شده در اجرای برنامه«توسعه و مدیریت فضای سبز شهری» توسط مدیریت شهری دوره ششم هر چند در ظاهر و با نرخ جاری از دوره پنجم بیشتراست،اما به نرخ ثابت و با خارج کردن اثر تورم در رشد غیر واقعی اعتبارات،رقم هزینه شده واقعی با نرخ ثابت سال 1396 توسط مدیریت شهری دوره ششم برای توسعه و مدیریت فضای سبز شهری چیزی حدود 43 درصد کمتر از رقمی است که در دوره پنجم هزینه شده است.

حالا با توجه به این واقعیت که بر اساس قیمت ثابت سال 1396 در دوره پنجم رقمی بالغ بر 2 هزار و 824 میلیارد تومان هزینه شده است و از ابتدای دوره ششم تا پایان سال 1402 نیز به قیمت ثابت سال 1396 رقمی بالغ بر 1 هزار و 597 میلیارد تومان با مدیریت زاکانی در شهرداری و سیاست گذاری چمران در شورا هزینه شده است. حالا با این حساب خوب است زاکانی بگوید چطور با این عملکرد مالی ادعای«زنده باد درخت» را دارد!

معاون پیشین محاسبات و پایش عملکرد شورای شهر تهران با اشاره به محوریت قرار گرفتن«درخت» در این کارزار تبلیغاتی شهرداری تهران با اشاره به اعتبارات جنگل کاری کمربند سبز تهران به خبرنگار اکو ایران گفت:از مجموع اعتبارات برنامه «توسعه و مدیریت فضای سبز شهری»،آنچه که بیشتر صرف کاشت و نگهداری درخت توسط شهرداری می شود،اعتباراتی است که تحت عنوان«توسعه جنگل کاری و نگهداری کمربند سبز پیرامونی شهر» در بودجه شهرداری تصویب و هزینه می شود. در حقیقت برای راستی آزمایی شعار زنده باد درخت باید به سراغ اعداد و ارقام این ردیف اعتباری برویم،زیرا آنچه که در چارچوب ردیف های اعتباری دیگر در این برنامه هزینه می شود لزوما به کاشت درخت منجر نمی شود،بلکه بیشترصرف نگهداری درختان و فضای سبز شهری در بوستانهامی شود که در این رابطه عملکرد شهرداری آنقدر واضح است و مردم واقعیت ها را به چشم خود دیده اند که می دانند واقعیت چه تفاوتی با شعار زنده باد درخت زاکانی وکارزار تبلیغاتی او در شهر دارد! وقتی ما به اعتبارات هزینه شده از ابتدای دوره ششم تا پایان سال 1402 برای توسعه جنگل کاری و نگهداری کمربند سبز پیرامونی شهر نگاه می کنیم می بینیم که شهرداری تهران  با مدیریت زاکانی برای کاشت و نگهداری درخت از طریق جنگل کاری اعتباری بالغ بر 125 میلیارد تومان هزینه کرده است، این در حالیست که در طول دوره پنجم رقمی بالغ بر 103 میلیارد تومان صرف جنگل کاری و نگهداری کمربند سبز پیرامونی شهر شد و هیچکس این ادعاها را مطرح نکرد. در حقیقت زاکانی و یارانش در مدیریت شهری دوره ششم در حالیکه در ظاهر و با قیمت جاری 21 درصد نسبت به دوره پنجم اعتبارات بیشتری برای صرف جنگل کاری و نگهداری کمربند سبز پیرامونی شهر هزینه کرده انداما در واقع و با قیمت ثابت کمتر از دوره پنجم اعتبار صرف جنگل کاری و نگهداری کمربند سبز پیرامونی شهر کرده اند،میلیاردها تومان صرف کارزار تبلیغاتی کردند که بگویند درخت هم برایشان مهم است!

این کارشناس مالیه و اقتصاد شهری با اشاره به موجود بودن اطلاعات و آمار فضای سبز شهری در آمارنامه شهرداری تهران به خبرنگار اکو ایران گفت: ظاهرا زاکانی و مدیرانش نمی دانند که اطلاعات و آمار عملکرد شهرداری و نیز داده های آماری شهر تهران در قالب آمارنامه تهیه،مستند و منتشر می شود، زیرا اگر می دانستند زیر بار اکران این ادعا که در یکی از طرح ها ادعا شده بود بیش از 626 هکتار فضای سبز احداث کردیم نمی رفتند، زیرا هر فرد عاقلی با مراجعه به آمارنامه سال 1401  شهرداری تهران در صفحه 298 و جدول 1-8 می بیند که مجموع مساحت بوستانها و فضای سبز عمومی شهر تهران تا پایان سال 1401 چند هکتار بوده است و این رقم چه نسبتی با ادعای مطرح شده توسط مدیریت شهری دوره ششم دارد، از سوی دیگر وقتی این چنین ادعایی مطرح می شود شهروندان باید این فضای سبز جدید احداث شده را در سطح شهر ببیند و از آن استفاده کنند نه اینکه خبر قطع درخت یا حصار کشی در یک بوستان برای ساخت و ساز را بشنوند، از این جهت نیز اگر جدول سرانه فضای سبز شهری به اذعان آمارنامه شهرداری برای سال 1401 را ملاک سنجش ادعاهای زاکانی در سردادن شعار زنده باد درخت قرار دهیم می بینیم بر خلاف تبلیغات پرو پیمان شهرداری در دوره ششم تغییرات جدی در سرانه های فضای سبز شهری نسبت به پایان دوره پنجم یعنی سال 1399 رخ نداده است. اگر افزایش 30 صدم متر مربع به شاخص سرانه فضای سبز شهری دردوره مدیریت شهری ششم یعنی رساندن عدد سرانه 16.48 در سال 1399 به رقم سرانه 16.78در سال 1401 یک دستاورد مهم بوده است که آقایان برایش کارزار راه انداخته اند،باید پرسید اجرای این کارزار چقدر خرج روی دست شهرداری گذاشته است؟!

0000

شیخ رودی در ادامه با اشاره به رکورد شکنی کسب درآمد شهرداری از جریمه قطع درختان در دوره ششم به خبرنگار اکو ایران گفت: آقایان در تبلیغات کارزارشان ادعا کرده بودند که در این 30 ماه رکورد میانگین دهه قبل را در احداث فضای سبز و زنده نگهداشتن درختان شکسته اند؛ اما مثل اینکه حواسشان نبوده بود که بگویند در درآمد زایی از قطع درخت رکورد شکسته اند! از ابتدای دوره ششم تا پایان بهمن 1402 شهرداری تهران از محل جریمه قطع درختان در شهر تهران هزارو603 میلیارد تومان درآمد کسب کرده است که این رقم نسبت به دوره پنجم 135 درصد رشد داشته است! در حقیقت رکورد واقعی که آقایان شکسته اند و برایش کارزار برگزار نمی کنند اینجاست! اگر آقای چمران یک دفعه یادشان نمی افتد که برای درخت های قطع شده شهر اشک بریزند و مساله را محرمانه کنند خوب است بیایند و اعلام کنند که شهرداری این جریمه را بابت قطع چند درخت و فراهم شدن زمینه ساخت و ساز در چند باغ کسب کرده است؟! البته ما در حالیکه شعار زنده باد درخت را می بینیم،آنقدر هنوز گرفتار کهولت سن نشده ایم که یادمان برود رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای ششم در آبانماه 1402 هم در صحن شورا و هم در یک برنامه تلویزیونی خبر از گم شدن پرونده یک باغ سه هزار متری داد و حالا در همین دوره مدیریت شهری و تنها بعد از گذشت پنج ماه شهرداری می آید و شعار زنده باد درخت می دهد!