برخی او را بواسطه تکنیک های منحصر بفرد در طنز نویسی ستایش می کنند اما پزشک زاد واقع نویسی بود که واقعیت های جامعه را به زبان عامه ترجمه کرد.
او در غربت کتاب زندگی را بست تا ایران و ایرانی یک وقایع نویس متفاوت را از دست بدهد.