تحریم و ایجاد مانع برای تجارت

این قسمت از برنامه اقتصاد آزاد با حضور آقای دکتر موسی غنی نژاد به موضوع تحریم و ریشه های فکری آن،موانع پیش روی تجارت و تناقض بین قدرت سیاسی و نظام تجارت آزاد می پردازد.

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد