در شرایط کنونی وضعیت واحدهایی که پس از جنگ به حال خود رها شده اند نامشخص است. در این خصوص کیوان کاشفی رییس اتاق مشترک ایران و سوریه در گفت و گو با اکوایران می گوید: تعداد واحدهایی که در دوره جنگ سوریه تخریب شده اند بسیار محدود است، بسیاری از واحدها به دلیل جنگ فعالیت خود را متوقف کرده اند که راه اندازی مجدد آنها در الویت ما هم قرار دارد به همین دلیل از مسئولین کشور سوریه درخواست کرده ایم، لیستی به ما ارائه بدهند تا براساس نیاز آنها احیاء واحدهای تولیدی را آغاز کنیم.