این پرسشی است که از روزی که صندوق امانات بانک ملی هدف سرقت قرار گرفت از سوی مردم مطرح می شود. بسیاری بر این باورند که بانک در جریان محتویات صندوق ها نبوده، پس نمی تواند جبران خسارت کند و برخی دیگر معتقدند که مردم به بانک و امنیت آن اطمینان کرده و اموال خود را به بانک سپرده اند. 

در این میان هر چند که این روزها خبرهایی مبنی بر اینکه بانک ملی تصمیم گرفته خسارت را با شرایطی جبران کند، شنیده می شود اما باید دید، سرنوشت جبران خسارت مالباختگان چه خواهد بود.