به گزارش اکوایران، بخش کشاورزی تنها بخشی است که در سال گذشته رشد اقتصادی منفی را به ثبت رسانده است. رشد اقتصادی بخش کشاورزی در سال گذشته منفی 3.7 درصد به ثبت رسیده است، این درحالیست که رشد اقتصادی این بخش در سال های 98 و 98 به ترتیب مثبت 11.8 و 3.5 درصد به ثبت رسیده بود. در چند سال اخیر که رشد اقتصادی کل منفی به ثبت می رسید، بخش کشاورزی تنها بخشی بود که رشد مثبت را تجربه می کرد ولی در سال 1400 کاملا بر عکس این اتفاق رخ داده است. رشد گروه های صنعت و خدمات در سال گذشته نیز به ترتیب 6 درصد و 4.5 درصد برآورد شده است، نرخ رشد هر دو بخش نسبت به سال 99 بالاتر رفته است.

رشد اقتصادی کل در سال گذشته 4.3 درصد و رشد اقتصادی بدون احتساب نفت 3.5 درصد به ثبت رسیده است. همچنین بررسی ها نشان می دهد رشد اقتصادی بخش استخراج نفت و گاز در سال گذشته 9.7 درصد بوده است، بر اساس آمار هرچه به فصول پایانی سال نزدیک تر شده ایم رشد این بخش کمتر شده است، به طوری که از 27 درصد در بهار به نزدیک صفر درصد در زمستان رسیده است. گزارش کامل اکوایران درباره رشد اقتصادی ایران را در لینک زیر بخوانید:

اولین تصویر از حجم اقتصاد ایران در 1400