اکوایران در حاشیه دومین کنگره بین المللی چشم انداز مدیریت کلاس جهانی در ایران با پرفسور سید مهدی الوانی، چهره ماندگار در مدیریت دولتی گفت و گو کرده است.

به عقیده دکتر الوانی، ما مدیریت را هنوز به عنوان یک رشته علمی ضروری برای سازمان هایمان نپذیرفته‌ایم؛ الوانی می گوید باید به یک مدل جدید برای مدیران دولتی برسیم: به یک مدیر ملی.