به تعبیری، سرمایه گذاران در ۴ بازار از ابتدای امسال، همچنان از تورم عقب ماندند. یعنی نه تنها سود نکردند که حتی دارایی آنها به میزان تورم هم رشد نکرده است.

بازار مسکن و سکه دو بازاری هستند که سودی بالاتر از نرخ تورم برای سرمایه گذاران خود به ارمغان آورند.