چندیدن دهه است که یکی از دغدغه های کارشناسان اقتصادی، به طول انجمیدن و اتلاف منابع در این طرح هاست. به عنوان مثال در تحقیقی که مرکز پژوهش های مجلس در سال ۸۲ انجام داده بود، یکی از نگرانی ها این بود که چرا طرح های حوزه راه که در سال ۱۳۷۰ در عرض ۳ سال انجام میشد، به ۹ سال افزایش یافته!

برسیم به امروز و گزارش جدیدی که سازمان برنامه و بودجه منتشر کرده استو بر اساس این گزارش جدید میانگین اجرای طرح های عمرانی به ۱۷ سال رسیده است و همین امروز بالغ بر ۲۶۵۰ طرح نیمه تمام وجود دارد که اگر از همین امروز هیچ طرح جدیدی کلنگ نخورد، نیازمند ۲۸ سال زمان برای تکمیل هستند!

سال ها قبل در یک تحقیق عنوان کرده بود که بر اساس بررسی ها ۹۰ درصد طرح های عمرانی بدون کار کارشناسی و با فشارهای مختلف استارت میخورند!