برنامه اکوخبر

داده های متناقض رشد اقتصادی از ۲ مرجع آماری

رئیس کل بانک مرکزی در یک یادداشت اینستاگرامی از رشد مثبت اقتصاد کشور در سه ماهه سوم سال جاری خبر داده است.

 

آمار بانک مرکزی در مقابل مرکز آمار

رئیس کل بانک مرکزی از رشد مثبت اقتصاد کشور در سه ماهه سوم سال جاری خبرداد؛ رشد اقتصادی ۳.۹ درصد با نفت و ۲.۹ درصد بدون نفت در پاییز ۹۹. بنابراین در دو فصل متوالی دوم و سوم سال ۹۹ رشد مثبت داشتیم و به گفته همتی، امروز میتوان با اطمینان از گذر اقتصاد از دوره سخت تحریم و رکود ناشی از آن و ورود به دوره رشد اقتصادی خبر داد؛ اما روایت مرکز آمار به خوشبینی بانک مرکزی نبوده.

گزارش مرکز آمار حکایت از  این داشته که نرخ رشد بعد از ۹ فصل در پاییز امسال مثبت شده و رشد با نفت  توی پاییز ۰.۸ درصد شد؛ یعنی ۳ درصد کمتر از گزارش بانک مرکزی.

داده های بانک مرکزی حتی نشان میدهد که رشد ۹ ماهه اقتصاد ایران نیز نسبت به سال گذشته مثبت شده، در حالیکه داده های مرکز آمار، رشد ۹ ماهه را همچنان منفی نشان میدهد.

البته گزارش مرکز آمار هم تایید می کرد که رشد بخش نفت در ۲ فصل پیاپی مثبت بوده و بر این اساس میشد گفت اقتصاد ایران بیشتر از این دیگر از تحریم نفتی اثر نمی پذیرد. اما در گزارش بانک مرکزی، رشد بخش نفت در تابستان و پاییز ۲۲ درصد و ۹.۷ درصد گزارش شده، اعدادی که نسبت به مرکز آمار دچار اختلاف معناداری هستند، چرا که رشد مرکز آمار بیش از ۴ درصد نبوده.

تنها بخشی که همچنان در رکود مانده، بخش خدمات است که رشدی معادل منفی ۰.۳ درصد داشته. از نظر بانک مرکزی بخش صنعت در ۳ فصل اول سال رشد مثبت را ثبت کرده و کاملا از رکود خارج شده.

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد