برنامه اکوخبر

سیاست انقباضی بانک مرکزی

بانک مرکزی هر هفته برای کنترل نقدینگی بانکها دو بازار برگزار می کند که نقش مهمی در کنترل تورم دارند.

بازار باز و بازار بین بانکی. در بازار باز بانک مرکزی با چک کردن وضعیت حساب بانکها در صورت لزوم به آنها پول تزریق کرده یا پول جذب می کند.

به دلیل اینکه مبالغ داد و ستد شده در این بازار به حساب بانکها و نهادهای مالی سرازیر می شود متعاقبا از طریق خلق پول یا جلوگیری از آن نقش بسزایی را در تعیین و یا کنترل تورم بازی می کند.

بازار دوم هم بازار بین بانکی است، اعتبارات قاعده مند که اصطلاحا به قرض بانکها از بانک مرکزی گفته می شود در این هفته برای سومین بار در سال ۱۴۰۰ صفر شد.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد