برنامه اکوخبر

بسیج اروپا در برابر مهاجران

دوازده کشور اروپایی از اتحادیه اروپا خواستند تا هزینه ساختن حصار مرزی برای مقابله با مهاجران را تامین کند.

استدلال این دوازده کشور آن است که نظارت بر مرزها نمی تواند مانع از ورود مهاجران غیر قانونی شود و ایجاد یک حصار فیزیکی در مرزهای کشورهایی که در خط مقدم مقابله با مهاجران غیرقانونی قرار دارند به معنای حفاظت از منافع کل اتحادیه اروپاست.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد