در این جوامع، ثروتمندشدن راهی به جز بستن با قدرت ندارد. قسمت ششم از فصل دوم اکوپدیا را در کانال صدای اکوایران بشنوید.