در این قسمت توضیح می دهیم که چگونه حتی کشورهای بزرگ که در تولید همه کالاها تخصص دارند، نیازمند تجارت با کشورهای کوچک هستند. همچنین بر جنبه های اقتصاد-سیاسی تجارت تاکید می کنیم و بر این نکته پافشاری می کنیم وقتی تجارت و مبادلات اقتصادی بین دو کشور از بین برود، تنش بین آنها شعله می کشد.