اجبار به کنار گذاشتن این محصولات علاوه بر تاثیر منفی روی تیراژ تولید خودروسازان در سال جاری جاده درآمدی آنها را نیز باریک خواهد کرد.