با توجه به چالش یاد شده سیاست گذار خودرویی به دنبال این است تا پیش از رونمایی از محصولات اقتصادی گره استانداردی موجود را باز کند.

در این ارتباط وزارت صمت جلسه هایی با سازمان ملی استاندارد برگزار کرده تا از مسیر این مذاکرات بتواند استانداردهای خودروهای اقتصادی را تعدیل کند.