بازگشت بازارها به مدار رشد؛ واقعیت چیست ؟

در هفته ای که گذشت چند عامل مهم سبب افزایش ریسک پذیری سرمایه گذاران و تحولات مثبت در بازارهای مالی و مواد خام شد. سوال اصلی این است که چقدر می توان به این رشد خوشبین بود؟

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد