زمین بازارها مین گذاری شده است!

تا انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا تنها چند روز باقی مانده و با توجه به تحولات مهمی که در حال وقوع است، انتشار اخبار در زمینه های مختلف و اظهارنظرها درباره افق بازارها ادامه دارد و در این میان فعالیت در بازار مانند راه رفتن در میدان مین است. سرمایه گذاران باید به چند نکته توجه کنند. در گزارش امروز به این نکات اشاره شده است.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد