به گزارش اکوایران؛ تأثیرات جنگ بین روسیه و اوکراین بر امنیت و ایمنی مواد غذایی در سراسر جهان طـی دو سـال گذشـته، مشکلات بسیاری را برای تامین غلات کشورهای وابسته به وجود آورد با این شرایط روسیه به عنوان یکی از تامین کنندگان اصلی غلات مسیرهای متفاوتی را برای سود بردن از این شرایط بکار برد. در نظر گرفتن عوارض صادراتی یکی از اقداماتی بود که روسیه از زمان جنگ در دستور کار قرار داد تا به این طریق بتواند بر این بازار تسلط داشته باشد. حال این کشور از استراتژی جدید برای بازار غلات خبر می دهد.

روسـیه در سـال 2022 ،بیـش از 150 میلیـون تـن غـلات از جملـه بیـش از 100 میلیـون تـن گنـدم برداشـت شـده اسـت. پوتیـن مدعـی شـد کـه تـا پایـان سـال زراعـی جـاری، یعنـی تـا 30 ژوئـن 2023 ،حجـم کل صـادرات غـلات ایـن کشـور بـه 55 تـا 60 میلیـون تـن خواهـد رسـید.

بـر اسـاس آخریـن داده‌هـای ارائـه شـده توسـط سـرویس آمـار روسـیه، برداشـت غـلات روسـیه بـه 153.8 میلیـون تـن رسـیده اسـت کـه 26.7 درصـد نسـبت بـه سـال 2021 افزایـش داشـت؛ رقمـی کـه از پیش‌بینی‌هـای رسـمی قبلـی، یعنـی 150 میلیـون تـن، فراتـر رفـت. داده‌هـا حاکـی از ایـن امـر اسـت کـه برداشـت گنـدم در سـال گذشـته بـه حجـم 104.4 میلیـون تـن رسـیده اسـت.

براساس داده‌های اعلام شده از سوی این کشور رکـورد قبلـی برداشـت غـلات، توسـط روسـیه در سـال 2017 و بـا برداشـت 135.5میلیـون تــن ثبــت شــد و همچنــان انتظــار مــی‌رود روســیه علیرغــم تحریم‌هــای غــرب کــه مشــکلات تجــاری فراوانــی بــرای ایــن کشــور ایجــاد می‌کنــد، جایــگاه خــود را به‌عنــوان بزرگتریــن صادرکننــده گنــدم در جهــان حفــظ کنــد.