به گزارش اکوایران، متغیرهای پولی ایران در قاب های مختلف مسیرهای حائز اهمیتی را در سال 1400 سپری کردند. در میان این متغیر ها از همه مهمتر نقدینگی و پایه پولی است.

به این معنا که اگر پایه پولی در کشور روند فزاینده ای پیموده و این روند به حجیم تر شدن نقدینگی منجر شود می تواند اثرات تورمی در پی داشته  و در نهایت موجب کاهش قدرت خرید مردم در کشور شود.

در همین رابطه بررسی آمار های به ثبت رسیده از این متغیر ها نشان می دهد در پایان بهمن ماه 1400 دو رکورد مهم از این شاخص ها به ثبت رسیده است.

رکوردزنی در رشد یازده ماه پایه پولی 1400

در بهمن ماه سال 1400 حجم پایه پولی درایران با 2.24 درصد رشد ماهانه  به 580 هزار و 750 میلیارد تومان رسید.  بررسی افزایش ماهانه این شاخص در زمستان 1400 نشان می دهد باوجود آن که در دی ماه سرعت رشد این منغیر در مسیر کاهش قرار گرفته بود دوباره در بهمن ماه تغییر مسیر داده و روندی افزایشی پیدا کرده است.

قاب یازده ماهه این متغیر نیز در قیاس با پایان سال گذشته نشان از رکوردزنی مهم دیگری در این خصوص دارد.

در همین رابطه مقایسه متغیر پایه پولی در کشور با پایان سال گذشته نشان دهنده آن بوده که در این مدت در سال 1400 رشدی معادل با 26.1 درصد در این بخش از آمارهای متغیر کلان اقتصادی ثبت شده است. رشدی که در تمام دهه بی سابقه بوده و یک رکورد به شمار می رود.

پایه پولی

دومین رکورد یازده ماهه نقدینگی در دهه 90

حجم نقدینگی در بهمن ماه 1400 برابر با 4 هزار و 624 هزار میلیارد تومان به ثبت رسید. این رقم در مقایسه با ماه قبل خود در حدود 2.7 درصد رشد داشته که در این قیاس رشد قابل توجهی محسوب می شود.

بررسی رشد یازده ماهه از این شاخص در دهه 90 اما نشان می دهد در بخش نقدینگی 33 درصد رشد نسبت به اسفند 99 شکل گرفته است.

مقایسه رشد 33 درصدی نقدینگی در این محاسبه با سال های گذشته در دهه 90 نشان می دهد این دومین رکورد در این موقعیت به شمار می رود که البته فاصله چندانی با رکورد نخست خود ندارد.

در همین رابطه رشد یازده ماهه نقدینگی در بهمن 1399 برابر با 33.9 درصد بوده و از سال جاری تنها 0.9 واحد درصد بیشتر ثبت شده است.

بنابراین رکورد نخست رشد یازده ماه نقدینگی در کشور در بهمن 1399 رخ داده و دومین رکورد نیز به سال 1400 تعلق داشته که نشان از سطح بالای نقدینگی در کشور دارد.

این در حالی است که بانک مرکزی معتقد است 6 واحد درصد از رشد نقدینگی در یازده ماهه منتهی به بهمن ماه 1400 مربوط به اضافه شدن اطلاعات خلاصه دفترکل دارایی ها و بدهی های بانک مهر اقتصاد به اطلاعات خلاصه دفترکل دارایی ها و بدهی های بانک سپه (بواسطه ادغام بانکهای متعلق به نیروهای مسلح در بانک سپه) بوده و فاقد آثار پولی است.

در این صورت نیز با وجود فاصله بیشتر رشد یازده ماهه در قیاس با سال گذشته باز هم رشد یازده ماهه این متغیر دومین رکورددر میان سال های دهه 90 محسوب می شود.

پایه پولی