به گزارش اکوایران، روند متغیرهای اقتصاد کلان در آخرین ماه سال گذشته رکوردهای بالایی را به ثبت رساند. رشد ماهانه پایه پولی و رشد ماهانه نقدینگی در این مقطع رکوردهای بالایی را ثبت کرد.

به طور کلی دو متغیر مهم در اقتصاد کشور نقدینگی و پایه پولی است که تغییرات آن می تواند تاثیرات تورمی قابل ملاحظه ای را به همراه داشته باشد. افزایش رشد در این شاخص ها می تواند در شرایطی که همگام با رشد بخش حقیقی اقتصاد ایران نباشد منجر به کاهش قدرت خرید و رشد تورم در کشور شود.

رکوردزنی رشد ماهانه پایه پولی و نقدینگی

در ماه آخر سال گذشته رشد ماهانه پایه پولی در ایران برابر با 3.81 درصد بوده که در 10 ماه گذشته بی سابقه بوده است. رشدی که در دوران آغازین دولت سیزدهم سابقه نداشته است. البته این میزان افزایش در شاخص نقدینگی نیز ثبت شده که برابر با 4.5 درصد بوده است. افزایشی که در بازه دوازده ماهه کشور بالاترین رکورد را به همراه داشته است.

نقدینگی

مقایسه پایه پولی در دولت دوازدهم و سیزدهم

اگر سال 1400 را به دونیمه تقسیم کنیم ، رشد شاخص های اقتصادی حاصل سیاست های دولت دوازدهم و نیمه دوم محصول دولت جدید بوده است.

در همین رابطه آمارهای ثبت شده نشان می دهد شاخص پایه پولی در ایران در شش ماه نخست سال در حدود 60 هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرده که به لحاظ درصدی معادل با 13.12 درصد بوده است. در مقابل در دوره رئیسی رشد پایه پولی در کشور 83 هزار و 860 میلیارد تومان بوده و از لحاظ درصد رشد، افزایشی 16.16 درصدی داشته است.

این در حالی است که در دوره روحانی بخشی از رشد پایه پولی مربوط به برداشت دولت از تنخواه بانک مرکزی بوده و رشد بیشتری نسبت به قبل به ثبت رسیده بود.

برخی کارشناسان رشد بیشتر پایه پولی در شش ماه دوم سال گذشته را مربوط به افزایش اضافه برداشت بانک ها از بانک مرکزی و رشد معاملات بازار باز می دانند. رشد بیشتر این شاخص در کشور می تواند اثرات تورمی بالاتری را به همراه داشته باشد.

نقدینگی

مقایسه نقدینگی در دولت دوازدهم و سیزدهم

شاخص تورم ساز بعدی که در این بازه مورد ارزیابی قرار می گیرد میزان نقدینگی در کشور است. این شاخص در شش ماه نخست، مصادف با پایان دوره دولت دوازدهم افزایشی معادل با 591 همت داشته که رشد آن معادل با 17 درصد بوده است.

حجم افزایش در کشور در نیم سال دوم برابر با 764 هزار و 40 میلیارد تومان بوده و رشدی 18.8 درصدی را به ثبت رسانده است. به عبارت دیگر در دوره رئیسی نقدینگی 172 همت بیشتر افزایش پیدا کرده است.

بنابراین ارزیابی متغیرهای کلان اقتصادی در سال گذشته نشان می دهد در دو بازه شش ماهه سال گذشته، یعنی دوره پایانی روحانی و دوره نخست رئیسی رشد شاخص ها در دولت سیزدهم افزایش بیشتری را به ثبت رسانده است.

نقدینگی