او گفت: طبق قانون، تسهیلاتی برای مودیان در نظر گرفته شده تا مالیات مقطوعی را پرداخت کنند.

به گفته مدیر کل دفتر طراحی و تحلیل فرایندهای مالیاتی، صاحبان کسب و کار می‌توانند تا ۱۰۰ برابر میزان معافیت حقوق بگیران از تسهیلات مالیاتی استفاده کنند.