به گزارش اکو ایران، نرخ سود بین بانکی در هفته های خرداد ماه امسال مسیری افزایشی داشته و در نهایت به بالاترین سطح خود از ابتدای بهمن ماه سال گذشته تا کنون رسید.

نرخ بهره بین بانکی شاخصی است که در بازار شبانه به صورت هفتگی کشف می شود. بده بستان نهادهای مالی در این بازار به شکلی نقشی اثر گذار براین شاخص داشته و در نهایت موجب می شود تا نرخ در این بازار حرکت کند.

پیش از این در سال گذشته تصمیم بانک مرکزی به کنترل نرخ سود در سقف 20 درصد بوده که در ادامه این شاخص با سیری افزایشی مواجه شده و از این سیاست گذاری فاصله گرفت.

نرخ سود

روند صعودی نرخ سود دربازار باز و بازار بین بانکی

بانک مرکزی در دو بازار به صورت هفتگی اقدام به مدیریت نقدینگی بانک ها می کند. بازار باز که به صورت میان مدت بوده و با خرید و فروش اوراق میان بانک ها و بانک مرکزی همراه است. در این بازار نرخ سود با روندی صعودی مواجه شده و در هفته چهارم خرداد ماه برابر با 19.3 درصد به ثبت رسید. این بیشترین نرخ سود در 5 ماه گذشته بود.

بازار دیگر معاملات بین بانکی در بازار شبانه است. در این دادو ستد بانک ها می توانند نیازهای فوری خود را مرتفع سازند. 

نرخ سود در این بازار از سوی بانک مرکزی در دامنه مشخص شده از سوی این نهاد حرکت می کند. این کریدور در بازه 14 تا 22 درصد قرار داشته و میانگین موزون هفتگی آن برآوردی از نرخ بهره بین بانکی است. شاخصی که در این هفته به 20.68 درصد رسیده و در بالاترین میزان خود از ابتدای بهمن ماه تا کنون قرار گرفته است.

به بیان دیگر هم سود با رکوردزنی نرخ سود در بازار باز، نرخ سود در بازار بین بانکی نیز به بالاترین میزان خود دربازه 5 ماهه رسیده است.

این در حالی است که سیاست گذاری بانک مرکزی پیش از این نگه داشتن نرح سود درسقف 20 درصد بود. به نظر می رسد این رشد در ادامه رفتار انقباضی بانک مرکزی در بازاربین بانکی است.