به گزارش اکو ایران به نقل از اقتصادنیوز، در هشتمین حراج اوراق بدهی دولتی حجم تامین کسری بودجه کاهش پیدا کرده و از هفته قبل خد کمتر شد.

به طور کلی دراین بازار بانک ها و نهادهای تامین سرمایه از دولت اوراق می خرند تا دولت این درآمدزایی را در راستای تامین کسری خود مصرف کند.

اتفاقی که بسیاری از کارشناسان آن را برای جلوگیری از رشد تورم در جامعه حیاتی می دانند. زیرا که در آمدزایی دولت دراین بازار مانع از رشد پایه پولی از کانال افزایش برداشت دولت از تنخواه بانک مرکزی می شود.

کاهش حجم هفتگی خرید اوراق بدهی دولتی

در هفته هفتم بازار اولیه سطح فروش اوراق برابر با 3 هزار و 250 میلیارد تومان ثبت شده بود. در مرحله بعد و هفته منتهی به 22 تیرماه اما این معاملات 17.23 درصد کمتر شده و به 2 هزار و 960 میلیارد تومان تنزل پیدا کرده است.

 اوراقی که در هر هفته به فروش می رسد دو دسته مشتری دارند. بانک ها و بورسی ها. در همین رابطه در هشتمین مرحله بازار اولیه اوراق بدهی سال جاری، سهم بانکی ها از خرید اوراق برابر با 490 میلیارد تومان بوده که به مراتب کمتر از بورسی ها رقم خورده است.

طبق داده های بانک مرکزی در این هفته نهادهای تامین سرمایه قادر به خرید 2 هزار و 200 میلیارد تومان اوراق از دولت بوده اند که البته از میان دسته اوراق ثبت شده در عرضه بازار نبوده است.

طبق داده های این نهاد در این مرحله بورسی ها اراد 108 را به صورت پذیره نویسی تهیه کرده اند که نرخ سود آن برابر با 22 درصد بوده است.

اوراق بدهی دولتی

ترکیب اوراق فروخته شده در بازار هشتم

در این هفته به طور کلی دو دسته اوراق در بازار از سوی دولت عرضه شده است. اراد 106 و اراد 107 که نرخ سود آن ها به ترتیب برابر با 21.53 درصد و 22 درصد بوده است.

با این حال، اراد 106 حجم اوراق برابر با 180 میلیارد تومان و اراد 107 معادل با 310 میلیارد تومان بوده که تمام آن را بانک ها خریداری کردند.

این در حالی است که بورسی ها تنها اوراقی که خریداری کرده اند از طریق پذیره نویسی بوده که نرخ سودی 22 درصدی داشته است.