در بخش کشاورزی این تامین مالی از طریق کشاورزی قراردادی و در بخش صنعت نیز از طریق اوراق گام انجام می پذیرد. به گفته حمید آذرمند، مدیر اداره تأمین مالی زنجیره تولید بانک مرکزی، قراردادهای کشاورزی که در سامانه وزارت جهاد کشاورزی ثبت می شود بین کشاورز و مجری وثیقه این تسهیلات قرار می گیرد. همچنین صندوق های تخصصی نیز بازپرداخت این تسهیلات را تضمین می کنند.