به گزارش اکو ایران، بانک مرکزی آخرین تحولات نظام بانکی را درپایان تیر ماه منتشر کرده و طی آن رقم مجموع کل سپرده ها در تیرماه را 5 هزار و 994 هزار میلیارد تومان  اعلام کرده است. این رقم پس از کسر 605 همت سپرده قانونی به 5 هزار و 388 هزار میلیارد تومان رسیده است.

در این آمارها تحلیل گران بیان می کنند دو متغیر مهم در ایران می تواند علامتی از وضعیت رفاه و خلق پول در شبکه بانکی باشد. نسبت تسهیلات به سپرده ها پس از کسر سپرده قانونی و نسبت کل سپرده ها به سپرده قانونی که به نوعی رابطه غیر مستقم با ضریب فزایینده نقدینگی دارد.

طبق برآورد بانک مرکزی در تیر ماه نسبت تسهیلات به سپرده ها پس از کسر سپرده قانونی برابر با 80.9 درصد بوده که نسبت به ماه های اخیر مسیری نزولی را پیموده است. این در حالی است که همچنان در 4 استان نسبت مذکور بیش از 100 درصد ثبت شده است. کارشناسان کاهش این شاخص را به نوعی علامتی از انضباط مالی بانک ها دانسته و در ادامه در راستای کاهش نقدینگی موثر می دانند.

سبقت تسهیلات از سپرده ها در 4 استان کشور

در استان خراسان شمالی نسبت تسهیلات به سپرده ها برابر با 123.23 درصد بوده که بیشترین سطح را در میان سایر استان های کشور داشته است. به عبارت دیگر تسهیلات در این استان بالاتر از سپرده ها بوده که در 3 استان دیگر نیز مشاهده می شود.

استان های چهار محال و بختیاری، کهگیلویه و بویر احمد و ایلام سه استان دیگری هستند که این وضعیت را در تیر ماه دارا بوده اند. این نسبت در تهران برابر با 90 درصد به ثبت رسیده که البته 9.1 واحد درصد بالاتر از کل کشور بوده است.

در طرف مقابل هم استان بوشهر کمترین سطح را در این رده بندی در تیرماه امسال داشته است. طبق داده های بانک مرکزی حجم تسهیلات در بوشهر تقریبا 45 درصد کل سپرده ها پس از کسر سپرده قانونی بوده است.

بانک مرکزی

بیشترین رشد ضریب فزاینده پولی درتهران

شاخص دیگری که به نوعی نقش مهمی را در بالابردن ضریب خلق پولی دارد نسبت کل سپرده ها به سپرده های قانونی در هرمنطقه است.

این شاخص برای کل کشور برابر با 10.10 درصد به دست آمده که نسبت به ماه قبل در حدود 0.02 واحد درصد بیشتر شده است. از آن جا که این متغیر به نوعی با ضریب فزاینده نقدینگی رابطه معکوس دارد افزایش آن در این ماه به نوعی موجب کاهش خلق پول در تیرماه شده است.

بررسی متغیر مذکور به تفکیک استان های کشور اما در تیرماه نشان می دهد قدرت خلق پول در تهران در مقایسه با سایر استان ها بیشترین سطح را داشته زیرا نسبت سپرده ها در این استان به سپرده های قانونی برابر با 8.95 درصد بوده و در کمترین میزان خود قرار گرفته است. تقریبا 1.15 واحد درصد از کل کشور کمتر.

دومین منطقه در خلق پول نیز مناطق آزاد تجاری هستند که شاخص مذکور آن در حدود 9.36 درصد به ثبت رسیده است.

در بقیه مناطق کشور اما اندازه شاخص عکس ضریب فزاینده در بازه 11 تا 11.6 درصد به  محاسبه شده که نشان از کمتر بودن قدرت خلق پول در این استان ها دارد.

بانک مرکزی