به گزارش اکو ایران، در هفته اخیر در بازار باز سه رویداد مهم به ثبت رسید. در مهمترین آن ها بسط پول در این بازار معادل با هفته پیش به ثبت رسید که تکرار رکورد بیشترین بسط پول  در تمام مدت برگزاری بازار باز است.
طبق اطلاعیه ای که بانک مرکزی در هفته اخیر از عملیات بازار باز منتشر کرد بانک ها در دو مرحله اوراق پیشنهادی به بانک مرکزی عرضه کرده اند که درمجموع تقریبا 70 درصد آن توسط بانک مرکزی پذیرفته شده است.

سه اتفاق مهم در بازار باز

 بانک مرکزی از طریق بازار باز سعی در کنترل نقدینگی بانک ها و مدیریت نرخ سود بین بانکی دارد. گاهی با بسط و گاهی جذب. در هفته های سپری شده از پاییز این عملیات ماهیتی انبساطی داشته و بانک مرکزی با خرید اوراق هفت روزه از بانک ها و نرخ سود مشخص (متغیر در هر هفته) اقدام به تزریق نقدینگی در این نهادهای مالی کرده است.

در همین رابطه در هفته منتهی به اول آذر ماه گزارش ها نشان از سه اتفاق مهم و دو رکورد بی سابقه در آمار به ثبت رسیده داشته است:
نخست: رکوردزنی مجدد بسط پول در بازار باز 
در این هفته بانک مرکزی دو عملیات را در بازار باز به ثبت رسانده است. یکی بسط 24 هزار و 120 میلیارد تومان پول در بانک ها و دیگری تزریق 10 هزار و 260 میلیارد تومان دیگر از این مسیر.
در مجموع می توان گفت در این هفته بانک مرکزی 34 هزار و 440 میلیارد تومان نقدینگی به بانک ها تزریق کرده که معادل با هفته گذشته است و تکرار بیشترین بسط هفتگی پول در این بازار به شمار می آید.
بازار باز
دوم: همسویی سیاست بانک مرکزی با نیاز بانک ها
دومین رویداد هفته اخیر اشاره به تطبیق سیاست بانک مرکزی بر نیازمندی ها و رفتار بانک ها دارد. بررسی آمار در این هفته نشان می دهد در این مقطع مجموعا در حدود 48 هزار و 700 میلیارد تومان اوراق به بانک مرکزی پیشنهاد شده که از این رقم 70.7 درصد آن پذیرفته شده است.
به طور کلی بررسی روند سهم پذیرش فروش اوراق توسط بانک مرکزی نشان می دهد در هفته های پاییزی همواره این سهم بالاتر از 70 درصد بوده است. این در حالی است که در مقطع مشابه سال گذشته آمارهای این متغیر پایین تر از 40 درصدبه ثبت رسیده بود.
سوم: رکوردزنی نرخ سود در بازار باز
با افزایش حجم معاملات در این بازار نرخ سود نیز هر چند باکمی مقاومت سرانجام ناگزیر به افزایش شد. در همین رابطه در این هفته بانک مرکزی نرخ بسط در دو مرحله این هفته را با دو نرخ سود مجزا انجام داد.در این هفته نرخ سود حراج سی و هشتم که بسط 24 هزار و 120 میلیارد تومان را در پی داشت معادل با 21.1 درصد به ثبت رسیده و در حراج دیگر این مقطع (حراج سی و نهم) که به صورت موردی انجام شده و حاوی بسط 10 هزار و 260 میلیارد تومانی بود نرخ سودی معادل با 20.2 درصد را ثبت کرده است.
محاسبه نرخ موزون در این دو حراج در هفته اخیر نشان می دهد به طور موزون بانک مرکزی عملیات انبساطی خود را با نرخی معادل با 20.13 درصد به وقوع رسانده است. این بیشترین رکورد در هفته های پاییزی سال جاری است که البته در سطح برخی هفته ها در سال گذشته است. نکته مهم در این رابطه آن است که هرچند نرخ سود سیری صعودی پیدا کرده اما سطح ثبت شده کنونی معادل با مقطعی است که در سال گذشته با معاملات به مراتب کمتری صورت می گرفت. به عبارت دیگر به نظر می رسد باتوجه به افزایش چند برابری در معاملات هفته های اخیر نیاز به صعود بیشتر نرخ سود دراین بازار باشد.
بازار باز

کاهش محسوس در حجم اعتبارات قاعده مند

بازار دیگری که سهم به سزایی را در تنظیم وضعیت بانک ها دارد بازار شبانه یا بازار بین بانکی است. در این بازار بانک های مقروض از بانک های دارای مازاد اعم از بانک مرکزی، اقدام به قرض پول کرده و متعهد به باز پرداخت آن در تاریخ سررسیدی کوتاه مدت ( نهایتا سه روزه) و نرخ سودی مشخص می شوند. این نرخ به صورت موزون در بازار بین بانکی کشف می شود که دالان آن در اختیار بانک مرکزی است. در مقاطع کنونی دادو ستد بازار شبانه این دالان از 14 دزصد تا 22 درصد توسط بانک مرکزی تعریف شده است.
روند معاملات در هفته منتهی به اول آذر ماه نشان می دهد مجموعا هزار و 90 میلیارد تومان اعتبارات قاعده مند از سوی بانک مرکزی به بانک های مقروض پرداخت شده که در مقایسه با هفته های قبل سطح پایین تری به شمار می آید.
در همین رابطه روند میانگین ماهانه اعتبارات قاعده مند نشان می دهد از ابتدای پاییز این معاملات سیری نزولی پیدا کرده اند.

بازار باز