بر طبق این بخشنامه، از تاریخ ابلاغ این نامه تا بیستم شهریورماه، بانک‌ها باید نسبت به پرداخت تسهیلات ازدواج طبق سهمیه‌ای ابلاغی بانک مرکزی اقدام کنند. عملکرد بانک‌ها هر ۱۴ روز مورد رصد و بررسی قرار خواهد گرفت و در صورت انحراف از پرداخت، ضمن لحاظ انحراف در شاخص ارزیابی آن بانک، موضوع میزان انحراف به مراجع ذیصلاح اعلام خواهد شد.

همچنین حداکثر ۱۵ روز پس از ثبت نام متقاضیان تعیین شعبه ایشان از سوی بانک انجام پذیرد و پس از تعیین شعبه و تکمیل مدارک حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز مبلغ تسهیلات به حساب متقاضیان واریز شود.

در بخشنامه ابلاغی بانک مرکزی هیچ رد و نشانی از دلیل پرداخت نشدن این تسهیلات و بی‌میلی بانک‌ها به اجرای این قانون نشده است.