لازم به ذکر است کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه‌گران و بازگشایی پاکت‌ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به نشانی WWW.Setadiran.ir انجام خواهد شد. متقاضیان در صورت عدم عضویت قبلی، در سایت مذکور ثبت نام و گواهی امضای الکترونیکی را دریافت دارند. به پیشنهادهای دریافتی خارج از درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ترتیب اثر داده نخواهد شد.

     متقاضیان باید اسناد مناقصه شامل شرایط عمومی و اختصاصی را حداکثر تا تاریخ 1402/12/4 ازطریق سامانه ستاد به نشانی WWW.Setadiran.ir دریافت و با توجه به مندرجات اسناد مناقصه، مدارک لازم را شامل پاکت‌های الف، ب و ج تهیه و به روش آموزشی به صورت فایل‌های PDF تا تاریخ 1402/12/14 درسامانه درج و رسید دریافت نمایند. پیشنهادهای دریافتی رأس ساعت 13 مورخ 1402/12/15 در کمیسیون مناقصه به نشانی سازمان انتقال خون ایران واقع در تهران، تقاطع بزرگراه‌های شیخ فضل‌اله نوری و شهید همت، بلوک B طبقه دوم سالن اجتماعات دکتر اعلا سازمان بررسی و نتیجه متعاقباً اعلام خواهد شد.

  ضمانت شرکت در فرایند ارجاع کار 5.350.000.000 ریال و به صورت ضمانتنامه بانکی صادره از یکی از بانک‌های رسمی کشور به نام سازمان انتقال خون ایران دارای اعتبار تا تاریخ 1403/3/15 و قابل تمدید، یا به صورت وجه نقد واریز شده به حساب 4001034206371569 به نام سپرده جاری نزد بانک مرکزی کد 50  قابل پرداخت در کلیه شعب بانک ملی ایران به نام سازمان انتقال خون می‌باشد. مناقصه‌گران باید اصل ضمانت مذکور را تا تاریخ 1402/12/14 در پاکت الف به صورت لاک و مهر شده به نشانی مذکور بلوک C واحد امور قراردادها تحویل و رسیـد دریافت دارند.

 برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانید با شماره 82052188 واحد امور قراردادها، و جهت انجام مراحل عضویت در ســامانه با مرکز تماس سامانه به شماره 1456 و دفتر ثبت نام به شماره  88999937 تماس حاصل فرمایید.

شناسه آگهی 1668831 میم الف 4511

                                                                                روابط عمومی، جذب و نگهداری اهدا کنندگان

                                                                                          سازمان انتقال خون ایران