شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران در نظر دارد بنابر آیین نامه اجرایی بند ج ماده 12 قانون برگزاری مناقصات نسبت به تجدیدارزیابی کیفی مناقصه گران واجد شرایط جهت دعوت به مناقصه ازطریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به نشانی www.setadiran.ir به شرح زیر اقدام نماید.

مناقصه گران موظفند برای شرکت در مناقصه نسبت به ثبت نام درسایت مذکور و دریافت گواهی امضاء الکترونیکی اقدام نمایند. لازم به ذکراست کلیه مراحل برگزاری مناقصه از فراخوان ارزیابی کیفی تا انتخاب برنده ازطریق سایت مزبور انجام می گردد.   

1-شرح مختصر موضوع مناقصه: خرید تعداد 60.000 قالب کفش ترمز چدنی بزرگ

2-مدت ومحل انجام قرارداد: مدت اجرا 5 ماه و محل انجام  طبق اسناد مناقصه میباشد.

3-مهلت دریافت اسناد ارزیابی کیفی : حداکثر تا ساعت 10 روز یکشنبه مورخه 1402/12/13

4-مهلت تحویل اسناد ارزیابی کیفی : حداکثر تا ساعت 10 روز یکشنبه مورخه 1402/12/27

5-فراخوان ارزیابی کیفی فوق از طریق پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات http:/iets.mporg.ir اطلاع رسانی میگردد.

شایان ذکراست دریافت اسنادصرفا"میبایست ازطریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت( ستاد)صورت پذیرد.     

6-قیمتها متناسب با کالای ساخت داخل با لحاظ کیفیت ارائه گردد.

7-پس از ارزیابی کیفی، ازمناقصه گران واجد شرایط که حداقل امتیاز لازم را کسب نموده باشند جهت شرکت در مناقصه دعوت بعمل خواهد آمد.

8-درصورت تشخیص مناقصه گذاربه تمدید ضمانتنامه شرکت در فرآیند ارجاع کار، این تمدید از طریق مکاتبه با بانک صادرکننده ضمانتنامه انجام خواهد پذیرفت ونیز در صورت ضبط ضمانتنامه مذکور، موضوع به اطلاع سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور خواهد رسید.

اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار: تهران-میدان راه آهن ساختمان شهیدنوری طبقه همکف اداره کل واگنها-اداره تدارکات -شماره تماس: 55125721 خانم رمضانی

اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس: 1456 -021

اداره کل واگنهای راه آهن ج.ا.ا

شناسه آگهی 1676811 میم الف 4674