تصمیمات آتی فدرال رزرو بنابر اعلام رسمی مقامات، بستگی به داده‌های تورمی آینده دارد. با علی رضاپور، تحلیل‌گر بازارهای مالی به بررسی روند بازارهای مالی و واکنش آن‌ها به داده‌های اقتصادی اخیر پرداخته‌ایم.