علی رضاپور، تحلیل‌گر بازارهای مالی در برنامه مارکت‌تایمز به بررسی داده‌های اشتغال آمریکا از جمله نرخ مشارکت و بیکاری در این کشور پرداخته‌است.