اما صادرات در بخش معدن و صنایع معدنی نیازمند زیرساخت هایی از جمله زیرساخت های بندری است. به هر میزان بنادر کشور به روز باشند حجم صادرات معدنی هم افزایش پیدا می کند.

این در حالی است که توسعه بنادر کشور یکی از گلوگاه های اصلی صادرات بخش معدن و صنایع معدنی است.

در این برنامه با حضور محمد آرازش مدیر عامل توسعه تجارت زندگی به بررسی چالش های بنادر  کشور پرداخته ایم.