آشنایی با بسته جامع آموزشی

مدیریت کسب و کار، عبارت است از تجزیه و تحلیل کسب و کار، جهت سازمان­دهی درست منابع و انجام تغییرات بهینه بمنظور ایجاد مزیت رقابتی برای کسب و کارها در شرایط پرتغییر و پرچالش کنونی است.هدف کلیدی در مدیریت کسب و کار، بررسی دقیق فرصت ها و چالش های سازمان، ریشه مشکلات و یا مسائل وارائه راهکار ارزشمند و بهینه می باشد .

دنیای کسب و کار امروزی، دنیائی پرچالش، پرتغییر و پر از نادانسته هائی است که نیازمند افراد متخصص این حوزه دارد. مدیریت کسب و کار ، به مدیران ارشد، میانی و حتی کارشناسان شرکت ها کمک می کند تا  فرصتها و مشکلات کسب و کار را در حوزه کاری خود شناسائی کنند و با اولویت بندی این مشکلات و فرصت ها ، راهکار مناسبی را برای حل مشکلات و یا بهره مندی از فرصت ها، ارایه دهند. این دانش به کارکنان مختلف سازمان، بخصوص مدیران ارشد و میانی آموزش می دهد که از چه تکنیک هایی برای خلق ارزش افزوده مستمر و مداوم در سازمان خود، استفاده نمایند. هدف دیگر  مدیریت کسب و کار،  تجزیه و تحلیل درست کسب و کار جهت سازماندهی درست منابع و ایجاد مزیت رقابتی برای کسب و کارها در شرایط پرتغییر و پرچالش کنونی است.

برای اطلاعات بیشتر به سایت Lms.den.irمراجعه نمائید.

شماره تماس :۴۲۷۱۰۱۷۵-۴۲۷۱۰۱۸۹

 

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد